KORZYSTANIA

Z SALI KONFERENCYJNEJ ORAZ INNYCH POMIESZCZEŃ

NA TERENIE OŚRODKA SERCE BESKIDU

Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i użytkowania sal, innych pomieszczeń, stref wspólnych, sprzętu i wyposażenia Ośrodka Konferencyjnego Serce Beskidu, zwanych dalej „przedmiotem najmu”. Regulamin dotyczy Wynajmującego, Najemcę i Uczestników takich wydarzeń jak: konferencje, szkolenia, kongresy, warsztaty, sympozja, prezentacje, spotkania autorskie, targi bankiety i inne wydarzenia organizowane na terenie Ośrodka Konferencyjnego Serce Beskidu.

Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania przedmiotu najmu pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym, zarówno odpłatnym, jak i nieodpłatnym, podmiotom trzecim bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Korzystanie z przedmiotu najmu odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, niniejszym Regulaminie oraz w umowie zawartej z Najemcą. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami umowy i Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

1

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Wynajmujący – Ośrodek Konferencyjny Serce Beskidu

Najemca – podmiot, który dokonuje rezerwacji powierzchni Ośrodka Konferencyjnego Serce Beskidu  i ubiega się o zawarcie lub zawarł Umowę Najmu oraz odpowiada za organizację Wydarzenia, a także osoby będące jego przedstawicielami (obsługa techniczna, personel, pracownicy, podwykonawcy, zleceniobiorcy itp.).

Strefy Wspólne – ciągi komunikacyjne, pomieszczenia sanitarne oraz inne powierzchnie w budynku ośrodka Konferencyjnego Serce Beskidu, z których korzystanie przez Najemcę i Uczestników Wydarzenia nie wymaga uzyskania odrębnej zgody Wynajmującego.

Cennik – lista zawierająca ceny świadczonej przez Ośrodek Konferencyjny Serce Beskidu usługi wynajmu, w zależności od jej zakresu, oraz ewentualnie z listą parametrów technicznych elementów usługi.

Wydarzenie – konferencja, kongres, szkolenie, warsztat, prezentacja, sympozjum lub inne tego typu spotkanie organizowane przez Najemcę na terenie Ośrodka Konferencyjnego Serce Beskidu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Uczestnik Wydarzenia – osoba, która bierze udział w wydarzeniu organizowanym przez Najemcę, w tym goście, prelegenci, odwiedzający.

Elementy Usługi Wynajmu – świadczenia zamówione przez Najemcę związane z korzystaniem z przedmiotu najmu, wykonywane przez Wynajmujące w ramach usługi wynajmu.

Umowa Najmu – umowa cywilno-prawna, zawarta pomiędzy Najemcą i Wynajmującym, regulująca prawa i obowiązki Stron dotyczące przedmiotu najmu.

2

Zasady rezerwacji:

W celu rezerwacji powierzchni Centrum Konferencyjnego Serce Beskidu Najemca zobowiązany jest przekazać Wynajmującemu drogą mailową, informacje dotyczące pożądanego zakresu wynajmu.

Jeżeli podane przez Najemcę informacje są wystarczające dla Wynajmującego do sporządzenia oferty wynajmu, Wynajmujący w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania informacji przesyła ofertę w drodze elektronicznej Najemcy. W przeciwnym razie, Wynajmujący prosi Najemcę o uszczegółowienie zapytania i przekazuje Najemcy ofertę niezwłocznie po otrzymaniu pełnej informacji, wystarczającej do sporządzenia oferty wynajmu. Przesłanie oferty Najemcy jest równoznaczne ze wstępną rezerwacją powierzchni Ośrodka Konferencyjnego Serce Beskidu na warunkach określonych w ofercie.

Jeżeli Najemca nie przystąpi do negocjacji oferty lub nie wyrazi akceptacji oferty w czasie wskazanym przez Wynajmującego, oferta i rezerwacja powierzchni przestaje wiązać. Zastrzeżenia Najemcy do oferty nie mogą dotyczyć cen ujętych w ofercie. Ustala się, że także w razie stałych kontaktów Stron, braku niezwłocznej odpowiedzi Najemcy na ofertę, nie poczytuje się za przyjęcie oferty. W toku negocjacji oferty, Wynajmujący ma prawo wyznaczyć Najemcy termin, w ciągu którego powinno nastąpić zawarcie Umowy Najmu, z zastrzeżeniem, iż w razie nie dojścia Stron do porozumienia, Wynajmujący ma prawo odmowy wynajmu.

Zawarcie Umowy Najmu przez Najemcę oznacza, że zaakceptował on warunki niniejszego Regulaminu oraz wszystkie postanowienia wynikające z oferty i Umowy Najmu. Jeśli Wynajmujący otrzymał podpisaną przez Najemcę Umowę Najmu w formie skanu w drodze elektronicznej, wymagane jest dostarczenie jej przez Najemcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy w formie skanu. Wynajmujący odsyła Najemcy popisany przez siebie egzemplarz Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Umowy podpisanej przez Najemcę.

Kary umowne oraz podstawy ich naliczania są każdorazowo określone w umowie łączącej Wynajmującego z Najemcą.  Przesłanie Umowy Najmu w drodze elektronicznej lub pisemnej przez Najemcę po upływie terminów wskazanych w ofercie, Regulaminie lub wyznaczonego przez Wynajmującego może skutkować odmową wynajmu. W przypadku braku możliwości rezerwacji, przesłana zostanie informacja zwrotna o braku możliwości rezerwacji.

3

Ogólne zasady wynajmu powierzchni Ośrodka Konferencyjne Serce Beskidu.

Najemca oraz Uczestnicy Wydarzenia mogą korzystać z Przedmiotu Najmu jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem i w celu oraz zakresie, które zostały określone w Umowie Najmu.

W trakcie Wydarzenia, Wynajmujący zapewnia obecność swego przedstawiciela, odpowiedzialnego za realizację Umowy.

Obsługa sprzętu konferencyjnego i wyposażenia sal może być wykonywana wyłącznie przez osobę wyznaczoną ze strony Wynajmującego. Korzystanie ze sprzętu własnego Najemcy w czasie Wydarzenia jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Wynajmującego, za uprzednim powiadomieniem go o rodzaju i ilości sprzętu oraz pożądanych miejscach montażu/ korzystania. Uzgodnienia dotyczące sprzętu Najemcy powinny znaleźć się w Umowie Najmu lub osobnym dokumencie, poprzedzającym Wydarzenie o co najmniej 2 dni robocze.

Wynajem upoważnia Najemcę oraz Uczestników Wydarzenia do korzystania z powierzchni wskazanych w Umowie oraz ze Stref Wspólnych bezpośrednio sąsiadujących z tymi powierzchniami, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dostęp do obiektu jest monitorowany przez podmiot świadczący na rzecz Wynajmującego usługi. Najemca jest zobowiązany przekazać Wynajmującemu imienną listę osób odpowiedzialnych za organizację Wydarzenia wraz z danymi do kontaktu, w terminie ustalonym w Umowie. Najemca oraz przedstawiciel Centrum Konferencyjnego odpowiedzialny za realizację Umowy, zobowiązani są sprawdzić stan przedmiotu najmu i jego wyposażenia bezpośrednio przed rozpoczęciem Wydarzenia oraz po jego zakończeniu. Sprawdzenie stanu przedmiotu najmu dokumentuje się odpowiednim protokołem.

Zasady, sposób oraz czas udostępniania i opuszczania przedmiotu najmu są każdorazowo określone w umowie łączącej Wynajmującego z Najemcą.

Wynajmujący ma prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie wynajmu Sali, w szczególności w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.

Rozładunek i załadunek elementów dostarczonych przez Najemcę na potrzeby realizacji Wydarzenia możliwy jest jedynie w wyznaczonych przez Wynajmującego miejscu i czasie.

Najemca jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby Uczestnicy Wydarzenia przebywali wyłącznie w Przedmiocie Najmu określonym w Umowie oraz Strefach Wspólnych. Najemca odpowiada w pełni za bezpieczeństwo Uczestników w trakcie wydarzenia, a także odpowiada za prawidłowe wpuszczenie ich na teren obiektu, jak i terminowe i bezpieczne opuszczenie wynajmowanej powierzchni. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wydalenia z Budynku Uczestnika Wydarzenia, którego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie Budynku lub zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowań w miejscach publicznych.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren Budynku nie wnoszą jakichkolwiek przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu Budynku i przebywających w nim osób.

Umowę z osobą posiadającą uprawnienia ppoż. Najemca zawiera w imieniu własnym i na własny koszt. Nieprzedstawienie umowy lub opinii, o których mowa wyżej, w zakreślonym terminie, uprawnia Wynajmującego do odmowy wynajmu lub rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym oraz prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100 % uzgodnionego wynagrodzenia brutto.

4

Przez usługi cateringowe rozumie się:

a) przygotowanie oraz serwowanie potraw i napojów, (catering zewnętrzny)

b) dekorację stołów,

c) aranżację powierzchni cateringowej, w tym wyposażenie w meble cateringowe ( będące na wyposażeniu obiektu),

d) sprzątnięcie i wywiezienie wszystkich odpadów pozostałych po świadczeniu usług oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Projekty lokalizacji oraz aranżacji powierzchni cateringowej, w tym projekty przyłączy elektrycznych z określeniem ich mocy energetycznej i ilości oraz projekty przyłączy wodnokanalizacyjnych powinny być uzgodnione pomiędzy Najemcą, lub Wykonawcą Najemcy, a Wynajmującym we wskazanym w Umowie Najmu terminie. W tym samym terminie należy zgłosić zapotrzebowanie na meble cateringowe, którymi dysponuje Wynajmujący. Najemca zobowiązany jest korzystać wyłącznie z usług wykonawców usług cateringowych, którzy:

a) zatrudniają przy wykonywaniu usług jedynie osoby legitymujące się aktualnymi zaświadczeniami o odbyciu szkoleń BHP i ppoż. oraz zaświadczeniami o przeprowadzonych badaniach lekarskich, obowiązujących pracowników zatrudnionych w gastronomii,

b) wyposażają swoich pracowników w jednolite ubiory służbowe, środki ochrony BHP i ppoż. w stopniu nie mniejszym niż określone w obowiązujących przepisach,

c) używają urządzeń i sprzętów dopuszczonych przez Państwowy Zakład Higieny.

d) przestrzegają powszechnie obowiązujących przepisów związanych z wykonywaniem usług cateringowych, w tym norm sanitarnych i higienicznych.

W razie skorzystania przez Najemcę z usług cateringowych podmiotu prowadzącego ośrodek Najemca w imieniu własnym i na własny rachunek zawiera umowę z tym podmiotem, na zasadach odrębnie z nim ustalonych.

Rezerwacja wynajmu Sali konferencyjnej Serce Beskidu może nastąpić drogą telefoniczną lub mailową.

Potwierdzeniem rezerwacji sali jest odesłanie podpisanego formularza zamówienia usługi oraz wpłata zaliczki, której kwota jest ustalana indywidualnie, nie mniej jednak niż 20% całej kwoty.

Anulowanie rezerwacji i rezygnacja z usług dodatkowych bez ponoszenia kosztów może nastąpić nie mniej niż 14 dni przed planowanym terminem wynajmu.

W przypadku braku zgłoszenie rezerwacji lub gdy rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem, Najemca zobowiązany jest do zapłaty całej uzgodnionej kwoty, a opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.

W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego, Ośrodek Konferencyjny Serce Beskidu zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali. W takim przypadku Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek.

Najemca zobowiązany jest do używania sal konferencyjnych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy uszkodzeń sali lub sprzętu, powstałymi w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.

Najemca zobowiązany jest zwrócić wypożyczony sprzęt. W przypadku zniszczenia lub utraty Ośrodek Serce Beskidu obciąży najemcę kosztami odpowiednio do poniesionych strat.

Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali.

Opłata za wynajem sali jest naliczana zgodnie z zamówieniem Najemcy, niezależnie od faktycznego (jeśli jest krótszy) czasu wynajęcia sali.

W przypadku przedłużenia wcześniej ustalonego czasu korzystania z Sali konferencyjnej, naliczana będzie należność za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego najmu.

Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenie wynajmu, jeśli nie zostanie to przewidziane podczas dokonywania rezerwacji.

5

Najemca zobowiązany jest do:

przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budynku,

przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian,

przestrzegania zakazu palenia tytoniu w obrębie całego budynku (można palić w specjalnie wyznaczonej strefie na zewnątrz budynku),

usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych, itp. po zakończeniu wynajmu,

dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych mu przez Wynajmującego.

Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawiane przez najemcę w sali konferencyjnej.

Ośrodek Serce Beskidu nie ponosi odpowiedzialności za mienie najemcy na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku nie respektowania przez klienta przepisów bezpieczeństwa oraz za ewentualne zamknięcie imprezy przez siły porządkowe.

W cenie wynajmu, w zależności od jego celu, Wynajmujący udostępnia wyposażenie podstawowe, tj. krzesła, stoły, dostęp do Internetu bezprzewodowego, telewizor, profesjonalne nagłośnienie.

Rodzaj organizowanego spotkania, konferencji lub innego rodzaju imprezy nie może kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku Ośrodka Konferencyjnego Serce Beskidu ani pobliskich miejscowości.

Ośrodek Konferencyjny Serce Beskidu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie www.sercebeskidu.pl w zakładce KONFERENCJE.

6

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

Ośrodek Konferencyjny Serce Beskidu nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Najemcy i Uczestników Wydarzeń, za które nie ponosi winy, w tym spowodowane przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego, spowodowane siłą wyższą, pożarem, eksplozją, wyładowaniami atmosferycznymi, wichurą, zalaniem wodą lub niezależną od Ośrodka Konferencyjnego Serce Beskidu przerwą w dostawie wody lub prądu.

Najemca, na czas trwania wydarzeń organizowanych w Ośrodku Konferencyjnym Serce Beskidu powinien posiadać aktualne ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności, a także powinien ubezpieczyć należące do niego mienie wniesione do wynajmowanej powierzchni (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na czas trwania Wydarzenia, jak i na okres ich montażu i demontażu. Kopia polisy OC i ubezpieczenia mienia Najemcy powinny być przedstawione Wynajmującemu w terminie określonym w Umowie Najmu.

7

Przepisy porządkowe

Wszelkie prace podejmowane na terenie wynajmowanych pomieszczeń związane z organizacją wydarzenia mogą być prowadzone wyłącznie w uzgodnieniu z Wynajmującym. Niedozwolona jest znacząca zmiana wystroju sal, przestawianie stołów, zamontowanego sprzętu itp., bez uprzedniej zgody Wynajmującego.

W żadnym wypadku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione przez Najemcę, jego podwykonawców, sponsorów i inne podmioty działające za zgodą, na rzecz lub na zlecenie

,,,Także w przypadku wydarzeń kilkudniowych, Najemca może pozostawić w sali przedmioty wartościowe – na swoją wyłączną odpowiedzialność.

Najemca i Uczestnicy Wydarzenia nie mogą korzystać z urządzeń technicznych będących na wyposażeniu wynajmowanych pomieszczeń, poza obrębem tych pomieszczeń.

W przypadku korzystania przez Najemcę z własnego wyposażenia technicznego (laptopa, kamery, rzutnika itp.), jest on zobowiązany do przekazania Wynajmującemu informacji na temat specyfikacji ww. wyposażenia oraz umożliwienia jego podłączenia i sprawdzenia przynajmniej na 60 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Najemca może korzystać z własnych mebli i własnego wyposażenia technicznego, dopiero po wykorzystaniu mebli i wyposażenia dostępnych w ofercie.

Najemca, Uczestnicy, a także wykonawcy usług związanych z wydarzeniem, działający w imieniu lub na rzecz Najemcy ponoszą odpowiedzialność za spowodowanie szkód w majątku Ośrodka Konferencyjnego (w szczególności za uszkodzenie, zniszczenie, ubytki).

Oceny szkód dokonuje Ośrodek Konferencyjny w stosownym protokole – o ile się stawi – w obecności przedstawiciela Najemcy, Uczestnika organizowanego wydarzenia, sponsora wykonawcy lub podwykonawcy usługi.

O wystąpieniu szkody Najemca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Ośrodek Konferencyjny niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za mającą miejsce w okresie najmu lub wskutek pozostawienia mienia w przedmiocie najmu po zakończeniu trwania najmu – utratę, wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia mienia należącego do zaproszonych przez Najemcę gości, Uczestników lub zaangażowanych we własnym zakresie przez Najemcę osób trzecich, świadczących usługi związane z imprezą, w tym za mienie pozostawione w przedmiocie najmu.

Najemca ma obowiązek zapewnić obsługę szatni we własnym zakresie poprzez zawarcie umowy o obsługę szatni z firmą ochroniarską świadcząca usługę ochrony osób i mienia na terenie Ośrodka Konferencyjnego.

W przypadku stwierdzenia szkody w mieniu Wynajmującego, za które odpowiada Najemca w myśl ustępów poprzedzających, Najemca ma obowiązek naprawienia szkody w terminie do 14 dni od daty doręczenia mu noty obciążeniowej.

8

Przepisy końcowe

Dane osobowe przekazywane Wynajmującemu w związku z wynajmem będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w zakresie powierzonym przez Najemcę, w celu należytej realizacji usługi wynajmu. Najemca w toku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych ma obowiązek zachowania przepisów w/w ustawy.

Wynajmujący oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania w/w ustawy oraz obowiązujących do niej aktów wykonawczych.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Najemcy oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca.

Ośrodek Konferencyjny Serce Beskidu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzone na bieżąco do treści Regulaminu i obowiązują od momentu opublikowania.

W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.